ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด19 EN PCR is an extremely normal logical procedure that has been generally utilized in exploration and medication for around 20-30 years to distinguish hereditary data. RT-PCR is a unique variant utilized when RNA is being identified and it is currently being utilized as a test to distinguish SARS-CoV-2, the infection causing COVID-19. This sort of test has regularly been utilized as a bleeding edge test for COVID-19 as it straightforwardly tests for the presence of the infection RNA.

RT-PCR tests are genuinely speedy, delicate and dependable, equipped for creating brings about 3-4 hours, albeit this typically takes more time assuming that examples should initially be shipped off specific outside research centers (6-8 hours overall) ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด19 EN.

Numerous indicative and think-tanks produce RT-PCR items, tests and machines so the innovation is generally accessible. Some RT-PCR tests are created as an ‘across the board’ pack, diminishing research center taking care of and potential for tainting.

How it functions

When an example has been gathered, synthetics are utilized to eliminate any proteins, fats and different particles, abandoning just RNA. This will be a combination of an individual’s hereditary material as well as any popular RNA that may be available.

The test pack chemicals duplicate the RNA to DNA, which is intensified to permit infection discovery by utilizing a PCR machine which cycles the test temperature so approximately 35 billion duplicates of viral DNA are made for each popular RNA strand that was initially present.

Fluorescent markers are ordinarily used to tie to the enhanced DNA and produce light, which can be perused by the machine to deliver the experimental outcome. On the off chance that the force of the light delivered inside the example arrives at a specific limit, this is classed as a positive test. The quantity of PCR temperature cycles that were expected before the fluorescence limit was reached is recorded and gives a gauge of how much infection was available in the patient example.

ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 EN

ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลปิยะเวท

ให้บริการที่ Studio9 ชั้น 1, SHOW DC

ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลปิยะเวท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้ว

ให้บริการที่ Studio9 ชั้น 1, SHOW DC (ไม่มีบริการ walk-in)

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ + ปากกา

2. เอกสารนัด / ข้อความที่แจ้งนัดรับวัคซีน

ตามขั้นตอนก่อนเข้ารับการฉีด

1. กรอกเอกสารคัดกรอง

2. รอวัดความดันและอุณหภูมิ

3. ฉีดวัคซีน

4. นั่งพักสังเกตุอาการ

ขอบคุณค่ะ

#covid19 #piyavatehospital #covidvaccine #ม33 #ผู้ประกันตน

#ประกันสังคม #โควิด19