Guest Services

ลานจอดรถ


ลานจอดรถ SHOW DC ถูกจัดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

เวลาการให้บริการลานจอดรถสำหรับลูกค้า ดังนี้

พื้นที่จอดรถผู้มาใช้บริการทั่วไป :

ชั้นใต้ดิน ชั้น 2 และ 3
06:30 – 22:00 น.

พื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการพื้นที่ Entertainment :

ชั้นใต้ดิน ชั้น 2 และ 3
09:30 – 02:00 น.

ค่าบริการจอดรถ

  • 3 (สาม) ชั่วโมงแรก ฟรีค่าบริการ
  • หากจอดเกินกว่า 3 (สาม) ชั่วโมง คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20.-บาท (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
  • กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 300.-บาทต่อบัตร ยังไม่รวมค่าจอดรถที่อัตราชั่วโมงละ 20.-บาท และจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของรถ

ระเบียบการใช้ลานจอดรถ

  • ฝ่ายบริหารจัดการ SHOW DC สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่สูงเกิน 2 เมตรเข้าจอดในอาคาร
  • ลานจอดรถเปิดให้สำหรับลูกค้าทั่วไปตั้งแต่เวลา 06.30 - 22.00 น. สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ Entertainment Zone ขอให้จอดภายในบริเวณพื้นที่ที่จัดไว้
  • ไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน
  • ฝ่ายบริหารจัดการ SHOW DC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการตักเตือน หรือบังคับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของลานจอดรถ
  • ฝ่ายบริหารจัดการ SHOW DC ได้จัดให้มีลานจอดรถมิใช่เพื่อการอื่นๆ แต่ด้วยวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อการจอดรถเท่านั้น ฝ่ายบริหารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของรถที่เข้ามาจอดภายในอาคาร
  • ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ลานจอดรถสำหรับการฝึกขับรถ และห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการก่อกวนความสงบของสาธารณะชนภายในอาคาร
  • ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการซ่อมแซม ประกอบรถยนต์ หรือทำความสะอาดรถภายในลานจอดรถ